Lesvos oldies

Μια φορά και ένα καιρό... ταξίδι στο παρελθόν.

Στη Βγενούλα και σε κείνην


Η Απελευθέρωση της Λέσβου 8 Νοεμβρίου 1912

.... μέσα από τον τύπο της εποχής.

 

Εφημερίδα ΛΕΣΒΟΣ Μυτιλήνη 9 Νοεμβρίου 1912.

<<  Την νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτην ο εν Πλωμαρίω μηχανικός του Θρ. Μελανδινου ελθών ως απεσταλμένος εντάυθα παρά του Ελληνικού Στόλου ειδοποίησε περί ώραν 11:30 της νυκτός την Α.Σ. τον Μητροπολίτην κ Κύριλλον, το Γαλλικόν Προξενείον και τον προιστάμενόν του κ. Θρ. Μελανδινόν ότι το πρωί της επαύριον Πέμπτης 8ης Νοεμβρίου και εορτής των Ταξιαρχών ο Ελληνικός στόλος έμελλε να προβή εις την κατάληψη της νήσου μας….>>

Εφημερίδα ΣΑΛΠΙΓΞ  Σάββατον 10 Νοεμβρίου 1912.

<<Ο ερχομός του στόλου μας είχε γνωσθή εις πολλούς αφ΄εσπέρας Το αντιτορπιλλικο Βέλος ταχύ ως αστραπή είχε προσεγγίσει εις τι μέρος της βορείου παραλίας  το εσπέρας της παραμονής και εκεί αφήκε τρείς ανθρώπους Ησαν οι ναυτικοί εκείνοι τους οποίους είχεν αποστείλη προς τον ελληνικόν στόλον κατά διάφορα χρονικά διαστήματα η ενταύθα καταρτισθείσα και μυστικώτατα εργασθείσα επιτροπή εξ εγκρίτων πολιτώνΟι ναυτικοί έφεραν την είδησην ότι ο Ελλην ναύαρχος μετά του στόλου εισακούσας των επανειλημμένων εκ Μυτιλήνης προσκλήσεων και συνεννοηθείς μετά της κυβερνήσεως του θα κατελάμβανε την νήσον Μυτιλήνη την 4ην πρωινήν της προχθές Πέμπτης. >>

Εφημερίδα ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Κυριακή 11 Νοεμβρίου 1912.

<<Χθές Σάββατον με την ανατολή του ηλίου ανέτειλε και από του φρουρίου Μυτιλήνης η κυανόλευκος.Μία ωραία σημαία της ξηράς προσφερθείσα υπό του κ. Μπίνου Μιχ. αυτοπροσώπως παραστάντος επί του φρουρίου και εν τω περιβλέπτω μέρει όπου έμελλε να στηλωθή ο κοντός ανεπετάσθη υπό του πεζοναύτου Γ. Καλογερόπουλου η ωραία και υπερήφανη ουρανόχρωμος σημαία του σταυρού το σύμβολον της ημερώσεως και του πολιτισμού, η γλυκειά ελπίς και παρηγορία των δούλων αδελφών μας....>>

Εφημερίδα ΛΕΣΒΟΣ Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 1912.

<<Μεγαλοπρεπής και επιβάλλουσα ετελέσθη χθες εν τη εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως χοροστατούντος της Α.Σ. Μητροπολίτου μας κ.Κυρίλλου η προαναγγελθείσα επίσημος δοξολογία επί τη καταλήψει της νήσου μας υπό του Ελληνικού στόλου. Κατά την προηγηθείσαν της δοξολογίας ιεράν λειτουργίαν πλήθος άπειρου κόσμου εξ όλων των κοινωνικών τάξεων και των δύο φύλων είχε κατακλύση την εκκλησίαν  τον αυλόγυρον και την οδόν Μητροπόλεως εις βαθμόν ώστε δύσκολην ήτο η εις αυτήν είσοδος άνευ ισχυρών διαγκωνισμών.... >>

<<Το Σάββατον εγένετο η κατάληψις του Πλωμαρίου υπό του εντεταλμένου συμβούλου της Γεν. Διοίκησεως κ. Γ.Καρατζά  όστις μετέβη εκείσε επιβαίνων του αντιτορπιλλικού ΙΕΡΑΞ .Ο κ. Γ.Καρατζάς αφού κατέλυσε τας τουρκικάς αρχάς Πλωμαρίου ανεπέτασσεν εις το Διοικητήριον την ελληνική σημαίαν ζωγρήσας και τους εν τη γενναία κωμοπόλει ταύτη υπάρχοντες Κυβερνητικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους εν μέσω του εξάλλου ενθουσιασμού των φιλοπάτριδων Πλωμαριτών.>>

Εφημερίδα ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Τρίτη 20 Νοεμβρίου 1912.

<<Ο γενναίος οπλαρχηγός ιερεύς Ευγένιος χθες το εσπέρας προσήλθεν εις την Ι.Μητρόπολη μετ΄ άλλων ανταρτών και ανέφερεν ότι έφερεν 29 αιχμαλώτους τους χειροτέρους κακούργους της Γέρας οι οποίοι καταπίεζον τον ομογενή πληθυσμόν και οι οποίοι ηρνούντο να παραδώσουν τα όπλα των τα οπία όμως ανεκάλυπτε τεθαμμένα ομού με 4 βόμβας και σφαίρας εις το χώμα και εις βρωμεράς κρύπτας.Τους αιχμαλώτους ων ο εις εδοκίμασε να δραπετεύση αλλά και πάλιν συνελήφθη,παρέδωκεν εις τον Διοικητήν του πεζοναυτικού σώματος κ. Κορμούλην>>

Μικρή έκδοση της εφημερίδας ΛΕΣΒΟΣ Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 1912

Η Αρμάδα του Αβέρωφ

Την 8 πρωινήν της 3ης Δεκεμβρίου ο τουρκικός στόλος αποτελούμενος εκ των θωρηκτών Τουργούτ Ρεις,Χαιρεδιν,Βαρβαρόσα και Ασάρι Τεφηκ μετά πάντων των καταδρομικών αντιτορπιλλικών και τορπιλλοβόλων εξήλθε των Δαρδανελλίων εω παρατάξει μάχης προκαλών τον ελληνικόν στόλον.Πάραυτα επετέθησαν πρώτα κατ΄αυτού τα θωρηκτά Υδρα., Σπέτσαι και Ψαρά μετά των μικροτέρων μονάδων του στόλου μας.Η ναυμαχία είχεν αρχίσει και ελελίσσετο του Τουρκικού στόλου φροντίζοντος πάντοτε να μένη υπό την προστασίαν των παρακτίων πολυβολείων, ότε ο Αβέρωφ ενεδρεύων εκεί που επετέθη ακράτητος κατά των τριών μεγάλων μονάδων του τουρκικού στόλου…>>

Μικρή έκδοση της εφημερίδας ΛΕΣΒΟΣ Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 1912

<< Κατά την προέλασιν ταύτην η υπό τον κ.Μελάν πυροβολαρχία μετέβαλλεν εις τέφραν τον Κλαπάδον οι δε Τούρκοι ετράπησαν προς την κορυφήν του όρους φεύγοντες προτροπάδην υπό τους γιουχαισμούς του τάγματος της σιδηράς μεραρχίας.Οι στρατιώται απηξίουν και να τους πυροβολήσουν μολονότι απείχον των πανικοβλήτων Τούρκων 500 μόλις βήματα Διεσκέδαζον με την φυγήν των η οποία έληξε μόνον αφ΄ου ανήλθον εις τα ύπερθεν του Κλαπάδου υψώματα των οποίων όμως δεσπόζει το Σκοτεινοβούνι το οποίον κατέχουν οι ημέτεροι ούτως ύστε ώστε η εξόντωσις ή η παράδοσις των Τούρκων ελπίζεται να γίνη εντός της σήμερον καθ΄ότι είναι εντελώς και στενότατα περικυκλωμένοι....>>